2020


Rövid összefoglalás a projektről:


Kedvezményezett neve: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
A projekt címe:Képzési programok a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
szolgáltatás-fejlesztése érdekében
Szerződött támogatás összege: 63 159 020 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30
Projekt azonosító száma:EFOP-1.10.3-17-2017-00011

A projekt átfogó célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

A pályázat során 10 fő munkatárs szakirányú szakképesítésre történő beiskolázása valósult meg. A munkatársak nem rendelkeznek szakképesítéssel, ezért volt szükség a képzésükre. Valamennyi képzésre a munkatársakkal tanulmányi szerződést kötöttünk. Minden munkatárs motivációs ösztöndíjban részesült, továbbá pályázat keretein belül az utazási költséget is pályázati forrásból fedeztük. A dolgozók távolléte idejére a helyettesítést a folyamatos betegellátás érdekében biztosítottuk, melyre a helyettesítési díjat pályázati forrásból elszámoltuk. A projektben az alábbi képzések valósultak meg:

-aneszteziológiai szakasszisztens – 1 fő
-CT/MR szakasszisztens – 2 fő
-felnőtt intenzív szakápoló – 1 fő
-geriátriai és krónikus beteg szakápoló – 2 fő
-műtőssegéd- gipszmester – 2 fő
-sürgősségi szakápoló – 1 fő
-légzőszervi szakápoló – 1 fő
-citológiai szakasszisztens – 1 fő
-Eü. kártevőirtó és fertőtlenítő – 1 fő

A képzésben résztvevő személyek a képzést sikeresen elvégezték, és a megszerzett képesítésnek megfelelő új munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló kinevezésük a foglalkoztató részéről megtörtént. A fejlesztés eredményeként az egészségügyi szakmai tevékenység végzésére jogosító képesítéssel rendelkezők száma 10 fővel nőtt a támogatási kérelemben bemutatott állapothoz képest. A fejlesztés eredményeként a betöltetlen intézményi hiányszakmának minősülő munkakörök száma csökkent, a támogatásban bemutatott állapothoz képest.

A megvalósuló projekttel 10 fő szakdolgozó intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákhoz kapcsolódó továbbképzésre történő beiskolázásával a sikeres vizsgák után a kórház számára rendelkezésre álló megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező humán erőforrás állomány növekedett, mely mennyiségi és minőségi növekedést is jelentett egyben. A megfelelően képzett humán erőforrás segítségével és a hiányszakmák szakképzett szakdolgozókkal történő betöltésével nőtt az egészségügyi ellátás színvonala, mely az egészségi állapot javulását eredményezte. A szakmai képzések által megszerzett szakképesítések egyértelműen növelték a munkaerőpiacon történő foglalkoztatás esélyeit és ezáltal dinamikusan bővült a makro szinten értelmezett foglalkoztatás is. A projekt megvalósulása öt részcél mentén követhető nyomon.

Projekt összefoglalása

A projekt átfogó célja, hogy az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségi állapota valamint munkaerőpiacon történő foglalkoztatási esélyei, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

1 részcél

Az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás: Tekintettel arra, hogy valamennyi a célcsoportba bevont szakdolgozó és szakképzés intézményi szinten hiányszakmának minősülő szakmára irányul elmondható, hogy a projekt keretében tervezett képzések sikeres lezárásával az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás állomány növekszik, továbbá biztosítható a célcsoportba bevont személyek ágazatban tartásának elősegítése, mobilitásának biztosítása valamint a hiányszakmák, hiányterületek felé történő orientációja.

2 részcél

Új, megfelelő szakmai kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú szakmai továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása révén hozzájárulni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásokhoz:A megcélzott OKJ-s képzések által a célcsoport tagjai az új szakképesítések elméleti és gyakorlati oldalán egyaránt megszerezhetik azokat a naprakész információkat, és elsajátíthatják azokata módszereket, mellyel meg tudnak felelni az orvostudomány és a technológiai környezet állandó fejlődése által megkövetelt szakmai elvárásoknak. Az orvostudomány és technológia korszerű vívmányaihoz igazított tananyag által képessé válnak azon újonnan kifejlesztett eljárások és eszközök alkalmazására és kezelésére, melyek az orvostudomány folyamatos fejlődésével akár intézményi szinten is napi szakmai elvárássá és kihíváss
á válhatnak szakmájukban.

3 részcél

Az egészségügyi életpálya vonzóbbá tétele a felsőoktatási hallgatók körében az alapellátásban valamint a sürgősségi szakellátásban történő elhelyezkedési lehetőség biztosításán keresztül: Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztési cél a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház igényeihez és lehetőségeihez igazodva kizárólag a 2.) Szakdolgozói képzési programok az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra fejlesztési alcélra korlátozódik, így jelen fejlesztési célhoz történő kapcsolódás a projekt keretében nem értelmezhető.

4. részcél

Az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez: A 10 fő szakdolgozó intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákhoz kapcsolódó képzésével az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása megvalósíthatóvá vált. A megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakdolgozó biztosítása magában hordozza az ellátás magasabb színvonalán és a modern eljárási módszerek ismeretén és alkalmazásán keresztül az ellátottak életesélyeinek és az egészségben eltöltött életévei számának növekedési lehetőségét.

5. részcél

Az EFOP projektek keretében megvalósuló egészségügyi infrastruktúra fejlesztések hatékonyságának maximalizálása: A képzéseken résztvevő szakdolgozók a gyakorlati órák keretében megismerhetik a választott szakmájukban releváns eszközök kezelését és ezáltal rutinszerűen lesznek képesek az EFOP projektek keretében a szakmájukat érintő infrastruktúra fejlesztések keretében beszerzett orvostechnikai eszközök kezelésére. Melynek következtében növelhető az ellátottak száma és megelégedettségük, csökkenthető az ellátási idő és az esetleges téves kezelésből eredő hibák száma, azaz maximalizálható a végrehajtott fejlesztések hatékonysága. A projekt zárásáig - 2020.11.29-ig - 10 fő dolgozó szerezte meg szakirányú szakképesítését. Az új szakképesítéssel rendelkező munkatársakat a képesítés megszerzése óta is folyamatosan a képesítésüknek megfelelő munkakörben foglalkoztatjuk. A projekt keretében az alábbi képzések valósultak meg:

- aneszteziológiai szakasszisztens – 1 fő-
- CT/MR szakasszisztens – 2 fő
- felnőtt intenzív szakápoló – 1 fő
- geriátriai és krónikus beteg szakápoló – 2 fő
- műtőssegéd- gipszmester – 2 fő
- sürgősségi szakápoló – 1 fő
- légzőszervi szakápoló – 1 fő

A 10 fő a záróvizsgáról az oklevelet megkapta. Eredetileg egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő, továbbá citológus szakasszisztensi és betegkísérő képzéseket is terveztünk. Ezen képzéseket megvalósítani nem tudtuk, vagy a képzés indításának hiánya, vagy felmondás miatt. A 10 fő szakdolgozó intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákhoz kapcsolódó képzésre történő beiskolázásával a sikeres vizsgák után a Kórház számára rendelkezésre álló megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező humán erőforrás állomány növekedett, mely mennyiségi és minőségi növekedést is jelent egyben. A megfelelően képzett humán erőforrás segítségével és a hiányszakmák szakképzett szakdolgozókkal történő betöltésével nőtt az egészségügyi ellátás színvonala. Az intézményben nőtt a szakképzési mutató. A szakképzések által megszerzett szakképesítések egyértelműen növelték a munkaerőpiacon történő foglalkoztatás esélyeit is.
.